PRIVACY VERKLARING

Privacy is voor u even belangrijk als voor ons. Daarom hebben we de belangrijkste zaken rond privacy verzameld op deze webpagina. Het privacy beleid is onder meer van toepassing op onze website, onze online platforms, onze mobiele applicaties en alle (commerciƫle) relaties tussen SCHAKEL B.V. en haar klanten, prospecten en business partners.

Schakel B.V. wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met de Nederlandse Privacywet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerkning van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die SCHAKEL B.V. verzamelt, alsook over de wijze waarop SCHAKEL B.V. deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacy Verklaring van SCHAKEL

Uw rechten

Als u beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer privacy@schakelbv.com om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen;

 • toegang tot de persoonsgegevens die SCHAKEL B.V. mogelijks over u beschikt;
 • corrigeren, vervolledigen of bijwerken van uw persoonsgegevens;
 • schrapping van uw persoonsgegevens;
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Als u geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan u zich altijd uitschrijven via de knop "uitschrijven", die onder iedere marketing e-mail van SCHAKEL B.V. staat.

Persoonsgegevens

SCHAKEL B.V. verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • een samenwerking met SCHAKEL B.V.;
 • een bezoek van de website;
 • het gebruiken van de diensten van SCHAKEL B.V.;
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • correspondentie met SCHAKEL B.V.;
 • het meedelen aan SCHAKEL B.V. van ideeĆ«n betreffende de verbetering van de diensten
 • een offerteaanvraag
 • het uitwisselen van business cards

Bewaartermijnen

SCHAKEL B.V. respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantengegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Toegang voor derden

Schakel B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve wanneer het nodig is voor het verlenen van de diensten van SCHAKEL B.V. en de optimalisering daarvan. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat SCHAKEL B.V. hiertoe verplicht is op de grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Schakel B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

SCHAKEL B.V. is actief bezig met haar privacy beleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacy beleid.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop SCHAKEL B.V. uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contacteer SCHAKEL B.V.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid of over de wijze waarop SCHAKEL B.V. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan:
Per e-mail: info@schakelbv.com of
Per post: Schakel B.V., Stadionweg 70C 6225XR Maastricht.